000 02281nam a2200409Ia 4500
001 on1258150699
003 OCoLC
005 20210701112423.0
007 ta
008 210701s2021 th a 000 0 tha d
020 _a9786165823920
020 _a6165823920
035 _a(OCoLC)1258150699
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
060 _aWE720
_b.ว62 2564
100 0 _9816235
_aวิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล.
_6880-01
245 1 0 _6880-02
_aสรุปประเด็นถาม-ตอบปัญหาโรคกระดูกสันหลัง ปวดหลัง-ปวดคอ /
_cผู้นิพนธ์ วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_a[กรุงเทพฯ] :
_bบริษัท ธรรมดาเพรส จำกัด,
_c2564 [2021]
300 _a239 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
505 0 _aตอนที่ 1 อาการปวดหลัง -- ตอนที่ 2 อาการปวดคอ -- ตอนที่ 3 กระดูกสันหลังคด -- ตอนที่ 4 โรคอื่นๆ ทางกระดูกสันหลัง -- ตอนที่ 5 วิธีการผ่าตัด -- ตอนที่ 6 หลังการผ่าตัด.
650 4 _952236
_aปวดหลัง.
_6880-05
650 4 _953490
_aปวดคอ.
_6880-06
650 4 _9817473
_aกระดูกสันหลังคด.
_6880-07
650 4 _9816236
_aโรคกระดูกสันหลัง
_xศัลยกรรม.
_6880-08
880 0 _6100-01
_aWichān Yingsakmongkhon.
880 1 0 _6245-02
_aSarup praden thām-tō̜p panhā rōk kradūksanlang pūat lang-pūat khō̜ /
_cphū niphon Wichān Yingsakmongkhon.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_a[Krung Thēp...] :
_bBō̜risat Thammadā Phrēt Čhamkat,
_c2564 [2021]
880 4 _6650-05
_aBack pain.
880 4 _6650-06
_aNeck pain.
880 4 _6650-07
_aScoliosis.
880 4 _6650-08
_aSpinal diseases
_xSurgery.
942 _2nlm
_cGB
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aJJ
999 _c718310
_d718309