000 03601nam a2200349Ia 4500
001 on1268972623
003 OCoLC
005 20220217111305.0
007 ta
008 210923s2021 th a 000 0 tha d
020 _a9786165862097
020 _a6165862098
035 _a(OCoLC)1268972623
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
060 _aW20.5
_b.ส746 2564
100 0 _9818875
_aสุรีย์พันธุ์ วรพงศธร.
_6880-01
245 1 0 _6880-02
_aการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ /
_cสุรีย์พันธุ์ วรพงศธร.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aเชียงใหม่ :
_bหจก. วนิดาการพิมพ์,
_c2564 [2021]
300 _aก-ถ, 308 หน้า :
_bภาพประกอบ.
505 0 _aบทที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม -- บทที่ 2 การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยแบบสำรวจ -- บทที่ 3 การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยแบบทดลอง -- บทที่ 4 การกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป -- บทที่ 5 ข้อผิดพลาดในการใช้วิธีเลือกตัวอย่างและคำนวณขนาดตัวอย่างในงานวิจัย.
520 _aหนังสือเล่มนี้อธิบายการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยแบบสำรวจและแบบทดลอง รวมทั้งอธิบายการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป G*Power พร้อมทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยประกอบคำอธิบายในการกำหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้สถิติอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์แต่ละวิธี ซึ่งนักวิจัยและนักวิชาการในสาขาวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปประยุกต์ในการกำหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยได้.
650 4 _985804
_aวิทยาศาสตร์การแพทย์
_xวิจัย.
_6880-05
880 0 _6100-01
_aSurīphan Wō̜raphongsathō̜n.
880 1 0 _6245-02
_aKānkamnot khanāt tūayāng samrap ngānwičhai thāng witthayāsāt sukkhaphāp /
_cSurīphan Wō̜raphongsathō̜n.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aChīang Mai :
_bHō̜Čhō̜Kō̜. Wanidā Kānphim,
_c2564 [2021]
880 4 _6650-05
_aMedical sciences
_xResearch.
942 _2nlm
_cGB
_04
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aRU
_gJJ
999 _c719314
_d719313