000 02304nam a2200409Ia 4500
001 on1268982605
003 OCoLC
005 20220114101539.0
007 ta
008 210923s2021 th a 000 0 tha d
020 _a9786165810562
020 _a616581056X
035 _a(OCoLC)1268982605
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aKPT1045
_b.ส53 2564
100 0 _912571
_aสหธน รัตนไพจิตร,
_d2501-
_6880-01
245 1 0 _6880-02
_aคำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท /
_cสหธน รัตนไพจิตร.
246 1 4 _6880-03
_aกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท
250 _6880-04
_aพิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _6880-05
_aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2564 [2021]
300 _a570 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ใช้ชื่อ: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท. 2560.
650 4 _992267
_aหุ้นส่วน
_zไทย.
_6880-06
650 4 _9189408
_aกฎหมายบริษัท
_zไทย.
_6880-07
740 0 _6880-08
_aคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท.
880 0 _6100-01
_aSahaton Rattanapijit,
_d1958-
880 1 0 _6245-02
_aKhamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat /
_cSahathon Rattanaphaičhit.
880 1 4 _6246-03
_aKotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat
880 _6250-04
_aPhim khrang thī 7, kǣkhai phœ̄mtœ̄m.
880 _6260-05
_aKrung Thēp... :
_bWinyūchon,
_c2564 [2021]
880 4 _6650-06
_aPartnership
_zThailand.
880 4 _6650-07
_aCorporation law
_zThailand.
880 0 _6740-08
_aKhamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit laksana hānghunsūan bō̜risat.
942 _2lcc
_cGB
_017
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aIM
_gV, JJ
999 _c719689
_d719688