000 02483nam a2200301Ia 4500
001 on1302173012
003 OCoLC
005 20220316144551.0
007 ta
008 220307s2020 th a 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)1302173012
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
060 _aWY160.5
_b.ป45 2563
100 0 _9822302
_aปภัสสรา มุกดาประวัติ.
_6880-01
245 1 0 _6880-02
_aคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคน้ำคั่งในโพรงสมองชนิดความดันปกติที่ได้รับการผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำในโพรงสมองออกที่ช่องท้อง /
_cปภัสสรา มุกดาประวัติ.
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bงานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,
_c2563 [2020]
300 _aฉ, 111 แผ่น :
_bภาพประกอบ.
650 4 _9792813
_aภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ
_xการพยาบาล.
_6880-04
710 2 _9797623
_aคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.
_bงานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์.
_6880-06
880 0 _6100-01
_aPaphatsarā Mukdāprawat.
880 1 0 _6245-02
_aKhūmư̄ kānphayābān phūpūai rōk nam khang nai phrōng samō̜ng chanit khwām dan pakati thī dai rap kān phātat sai thō̜ rabāi nam nai phrōng samō̜ng ʻō̜k thī chō̜ng tʻong /
_cPaphatsarā Mukdāprawat.
880 _6260-03
_aKrung Thēp... :
_bNgān Kānphayābān Sanlayasāt læ Sanlayasāt ʻŌ̜thōpidik Fāi Kānphayābān Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon,
_c2563 [2020]
880 4 _6650-04
_aHydrocephalus
_xNursing.
880 2 _6710-06
_aKhana Phǣtthayasāt, Sirirātphayābān.
_bNgān Kānphayābān Sanlayasāt læ Sanlayasāt ʻŌ̜thōpidik.
942 _2nlm
_cGB
_01
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aIS
999 _c722371
_d722370