000 03656cam a2200277 4500
999 _c88071
_d88071
001 88071
005 20191118233243.0
008 s1983 1 tha
035 _a(OCoLC)934583775
050 _aHB180
_b.ธ435
111 2 _aการประชุมวิชาการ New International Economic Order
_n(ครั้งที่ 14 :
_d2526 :
_cมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
_996182
245 1 0 _aเอกสารประกอบใน Workshop Series [เวิร์คชอพ ซีรีส์] ของ NIEO [นีโอ] ครั้งที่ 14 เรื่อง "Dependency theory" [ดีเพนเดนซี่ เทียรี่] /
_c[จัดโดย] คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะ,
_c2526.
300 _a1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) :
_bภาพประกอบ.
500 _aชื่อการประชุมบางครั้งแตกต่างกัน.
505 0 _aพัฒนาการทางความคิดของทฤษฎีการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ / โดย วินิต ทรงประทุม -- อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศที่มีต่อนโยบาย เศรษฐกิจไทย : ศึกษากรณีว่าด้วยธนาคารโลก / โดย กฤช เพิ่มทันจิตต์ -- อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศที่มีต่อนโยบาย เศรษฐกิจไทย : ศึกษากรณีว่าด้วยอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา / โดย อุกฤษณ์ ปัทมานันท์ -- การพึงพาเงินทุนต่างประเทศของระบบเศรษฐกิจไทย : กรณีศึกษาว่าด้วยหนี้ต่างประเทศและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ / โดย วิวัฒน์ชัย อัตถากร -- อุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันของไทย : บททดสอบการพึ่งพาตนเองของเศรษฐกิจไทย / โดย ชเนฏฐวัลลภ ขุมทอง -- เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องการพึ่งพาต่างประเทศทางการทูตและการทหาร : กรณีของไทย - สหรัฐอเมริกาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2.
650 4 _aเศรษฐศาสตร์.
650 4 _aทฤษฎีพึ่งพา.
_993660
651 4 _aไทย
_xการพึ่งพาต่างประเทศ.
_996183
651 4 _aไทย
_xนโยบายเศรษฐกิจ.
_915068
710 2 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะเศรษฐศาสตร์.
_922725
740 0 _aดีเพนเดนซี่ เทียรี่.
942 _cGB
_2lcc
_02
997 _iWU
_gV