ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

มีการยืมสูงสุด10 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
ชื่อเรื่อง ประเภททรัพยากร รายการที่ยืมออก  
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล /

พินัย ณ นคร. - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2561 - 464 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 19 จองรายการนี้
คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี =

ไผทชิต เอกจริยกร, - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2561 - 507 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 11 จองรายการนี้
กฎหมายระหว่างประเทศ.

จุมพต สายสุนทร. - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2561 - 506 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 10 จองรายการนี้
10 ข้อคิดเพื่อชีวิตที่เติบโตตลอดไป /

ซุลลิแวน, แดน, - เนชั่นบุ๊คส์, กรุงเทพฯ : 2560 - 183 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 9 จองรายการนี้
คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท /

สหธน รัตนไพจิตร, - บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, กรุงเทพฯ : 2561 - 526 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 9 จองรายการนี้
ชีวิตอัยการ /

อ.ฟ้าขาว. - โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ : 2561 - 103 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 8 จองรายการนี้
หนังสือคู่มือเตรียมสอบทนายความ /

ภูดิท โทณผลิน. - บริษัท ไอเดีย พริ้นติ้ง (2013) จำกัด, กรุงเทพฯ : 2561 - 140 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 8 จองรายการนี้
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย /

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2561 - 346 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 7 จองรายการนี้
ประวัติศาสตร์สหภาพยุโรป ค.ศ. 1951-1992 /

จุฬาพร เอื้อรักสกุล. - สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ : 2561 - 288 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 7 จองรายการนี้
การจดทะเบียนรับโอนที่ดินซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน /

อานนท์ มาเม้า, - บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, [กรุงเทพฯ] : 2561 - 15, 177 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 7 จองรายการนี้

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305