ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

มีการยืมสูงสุด10 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
ชื่อเรื่อง ประเภททรัพยากร รายการที่ยืมออก  
กฎหมายหนี้ :

ดาราพร ถิระวัฒน์, - โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [กรุงเทพฯ] : 2561 - 315 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 19 จองรายการนี้
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก /

เพรียบ หุตางกูร. - โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [กรุงเทพฯ] : 2561 - 344 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 19 จองรายการนี้
กฎหมายเรื่อง Bitcoin, Blockchain, ICO and etc. :

ทพพล น้อยปัญญา. - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2561 - 174 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 18 จองรายการนี้
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง /

ชาญชัย แสวงศักดิ์, - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2561 - 611 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 18 จองรายการนี้
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง /

บรรเจิด สิงคะเนติ. - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2561 - 399 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 11 จองรายการนี้
Blockchain Technology ถนนสายใหม่เชื่อมโลกดิจิทัลไร้พรมแดน /

- เกรท ไอเดีย, กรุงเทพฯ : 2561 - 159 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 11 จองรายการนี้
ปัญญาวิชาชีวิต /

คริสเตนเซน, เคลย์ตัน เอ็ม. - Openbooks, กรุงเทพฯ : 2561 - 239 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 11 จองรายการนี้
ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย /

ซัตตัน, โรเบิร์ต ไอ. - อมรินทร์ฮาวทู, กรุงเทพฯ : 2561 - 223 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 10 จองรายการนี้
อย่าชวนเธอไปดูหนังรัก /

นำชัย ชีววิวรรธน์, - มติชน, กรุงเทพฯ : 2560 - 207 หน้า :

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 10 จองรายการนี้
มัทนะพาธา หรือ ตำนานแห่งดอกกุหลาบ /

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, - ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรเจริญทัศน์, พระนคร : 2506 - ก-ฆ, 131 หน้า.

ชนิดของทรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 10 จองรายการนี้

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305