ข้อเสนอแนะ

คุณหมายถึง: มหาวิทยาลัยมหิดล. -- คณะเภสัชศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหิดล. -- คณะวิทยาศาสตร์. -- ภาควิชาชีวเคมี. มหาวิทยาลัยมหิดล. -- คณะเวชศาสตร์เขตร้อน. มหาวิทยาลัยมหิดล. -- คณะวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหิดล. -- คณะสาธารณสุขศาสตร์. โครงการตำรา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์) ; มหาวิทยาลัยมหิดล. -- คณะพยาบาลศาสตร์. -- ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหิดล. -- คณะสาธารณสุขศาสตร์. -- ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข. คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยศิลปากร. -- คณะอักษรศาสตร์. -- โครงการตำราและหนังสือ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. -- คณะเศรษฐศาสตร์. -- การสัมมนาทางวิชาการ -- (ครั้งที่ 42 : -- 2563) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. -- คณะนิเทศศาสตร์. -- โครงการตำราและเอกสารวิชาการ. มหาวิทยาลัยมหิดล. -- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. -- ศูนย์จัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544